top of page

Interneta veikala noteikumi un politikas

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē www.joma9.com.
Versija 2021-03-27

1. Jēdzieni
1.1. “Pārdevējs” – Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona – SIA “Joma 9”, reģistrācijas numurs 40203097401, kuras Preces tiek pārdotas vietnē www.joma9.com saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.2. “Pircējs” – rīcībspējīga fiziska persona vai juridiskā persona.
1.3. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.
1.4. “Preces” – preces, kuru klāsts (kopā ar aprakstiem) ir norādīts vietnē www.joma9.com, un kuras uz Noteikumu pamata Pārdevējs pārdod Pircējam, apstiprinot Pasūtījumu.
1.5. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas Preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā Pasūtījumā. Atsevišķos gadījumos Pasūtījumā var būt arī ietverti Pārdevēja Pircējam nodrošināmi pakalpojumi (t.sk. saistībā ar Preču piegādi līdz Pircēja norādītajai piegādes vietai). Veicot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.
1.6. “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē www.joma9.com”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu vietnē www.joma9.com un katru Pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, ja attiecīgajā Pirkuma līgumā nav norādīts citādi.
1.7. “Pirkuma līgums” – Pušu noslēgts attiecīgo Preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža no abām Pusēm. Ikviena starp Pusēm noslēgta Pirkuma līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šiem Noteikumiem, un Puses vienmēr izpilda šādu Pirkuma līgumu saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.8. “Rēķins” – Pārdevēja Pircējam izrakstītais rēķins, kurā ir norādīti visi nodokļi (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis) saistībā ar Preču pārdošanas procesu un Pārdevēja pakalpojumiem (t.sk. ar kurjera palīdzību), ja tādus Pircējs ir pasūtījis Pasūtījuma ietvaros.
1.9. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.
1.10. “Privātuma politika” – pamatnoteikumi attiecībā uz Personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu, izmantojot vietni www.joma9.com , t.sk. Personas datu apstrādi, kuru veic Pārdevējs, veicot savu saistību izpildi Pirkuma līguma ietvaros. Attiecīgi pamatnoteikumi ir ietverti Noteikumos, kā arī var būt papildināti pašā vietnē www.joma9.com. Ja rodas pretruna starp Noteikumiem un vietnē www.joma9.com atsevišķi izvietotajiem noteikumiem saistībā ar Personu datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu, priekšroka tiek dota Noteikumiem.
1.11. “Noliktava” – Pārdevēja noliktava (pēc Pasūtījumā norādītās adreses), kurā Pircējs var patstāvīgi saņemt Preces pēc Pasūtījuma izpildes vai nodot Preces atpakaļ Pārdevējam Noteikumos
atrunātājos gadījumos, ja Preču pārdošanas ietvaros Pārdevējs tādu iespēju (saņemt Preces uzreiz no Noliktavas vai vēlāk atdot Preces atpakaļ) Pircējam ir piedāvājis.
1.12. “Pārdevēja e-pasta adrese” – info@joma9.com

 

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem vietnē www.joma9.com un tiem piekrītu.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus, Preču iegādes un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu atbildību un citus ar Preču pirkšanu un pārdošanu vietnē www.joma9.com saistītos noteikumus.
2.2. Kad Noteikumi tiek atjaunināti, tos piemēro jaunajā redakcijā, sākot no to publicēšanas vietnē www.joma9.com. Par aktuālo Noteikumu redakciju Pārdevējs informē Pircēju Pasūtījuma noformēšanas brīdī.
2.3. Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie apstākļi, Pārdevējam ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus.
2.4. Pirkt Preces vietnē www.joma9.com ir tiesības tikai Pircējam, kas atbilst Noteikumos aprakstītajam Pircēja jēdzienam. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, t.sk. iepazīstoties ar Privātuma politiku, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces vietnē www.joma9.com.
2.5. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

 

3. Preču pasūtīšana
3.1. Visa būtiskā informācija par Precēm un to īpašībām ir dota Preču aprakstā vietnē www.joma9.com.
3.2. Pasūtot Preces vietnē www.joma9.com, Pircējam sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi Pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus Pārdevējs apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.
3.3. Kad Pircējs ir izvēlējies Preces un Pārdevēja atsevišķi piedāvāto pakalpojumu, izveidojis Preču grozu un izpildījis visas Pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pusēm ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts Pirkuma līgums.
3.4. Pircējs tiek informēts no Pārdevēja puses par Pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
3.5. Katrs Pasūtījums tiek saglabāts Pārdevēja datubāzē Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

 

4. Pircēja tiesības un pienākumi
4.1. Pirms apstiprināt Pasūtījumu no savas puses Pircējam ir pienākums iepazīties ar Privātuma politiku.
4.2. Pircējam nav tiesību iegādātās Preces apmainīt. Tādas tiesības Pircējam pastāv, ja tikai tādas tiesības Pasūtījuma apstiprināšanas ietvaros vai kaut kā citādi nepārprotami Pārdevējs Pircējam ir piešķīris.
4.3. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām Precēm un tās jāpieņem Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.4. Pircējam ir tiesības atcelt Pasūtījumu tikai šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.5. Ja Pircējam piegādātas Pasūtījumam neatbilstošas Preces vai Preces ir bojātas, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jāinformē Pārdevēju, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi.
4.6. Pircējam ir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.7. Pircējam, iegādājoties Preces ir jāpilda savas saistības, ievērojot Noteikumus, kā arī citus noteikumus, kuri skaidri norādīti vietnē www.joma9.com.

 

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtījuma izpildes process saistībā ar Preču pārdošanu un piegādi sākas ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu par Precēm pilnā apmērā.
5.2. Pārdevējs apņemas pirms Pasūtījuma izpildes informēt Pircēju par tādu vietnes www.joma9.com funkciju, kas ir nozīmīgas Pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu. Informācijas sniegšana vietnē www.joma9.com tiek uzskatīta par pienācīgu informēšanu. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pasūtījumu, par šī Pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu vietnes www.joma9.com funkciju apturēšanu vai izbeigšanu Pircējs tiek informēts, izmantojot vienu no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai vēstuli, izmantojot e- pastu).
5.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās Preces saskaņā ar Noteikumiem.
5.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtītās Preces, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu par Pasūtījumu un anulēt attiecīgo Pasūtījumu. Attiecīgo atmaksu Pārdevējs veic Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad kļuva zināms, ka pasūtītās Preces nav iespējams piegādāt Pircējam.
5.5. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja izvirzītām prasībām (pretenzijām), kuras Pircējs ir noformējis un iesniedzis Pircējam, tad Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja pieprasījuma dienas, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti nosaka citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša un pamatota rakstiska atbilde.

 

6. Preču un pakalpojumu cenas, apmaksas kārtība un termiņi
6.1. Preču un pakalpojumu cenas vietnē www.joma9.com norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa apmēru.
6.2. Par pasūtītajām Precēm un Pārdevēja nodrošināmiem pakalpojumiem Pircējs veic samaksu, izmantojot vietnē www.joma9.com norādītos samaksas veidus.
6.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par Precēm, Pasūtījums tiek apstiprināts.
6.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka Preču pirkuma dokumentus (Pasūtījuma apstiprinājums no Pārdevēja puses un Rēķins) Pārdevējs izsniedz Pircējam elektroniski uz Pircēja e-pasta adresi, kas norādīta Pasūtījumā.
6.5. Rēķinā tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās Preces, to daudzums, Preču galīgā cena, Pārdevēja sniegtie pakalpojumi un to cena, visi Pārdevēja aprēķināti nodokļi, un visi citi dati, ko
nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti. Pēc Pircēja atsevišķā pieprasījuma uz Pārdevēja e- pasta adresi Rēķins var tikt izsniegts arī fiziski kopā/vienlaicīgi ar Precēm.
6.6. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis Pasūtījumu, Preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, t.i. kad Preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas dēļ, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs, pēc šādas informācijas saņemšanas no Pārdevēja, nepiekrīt iegādāties Preces par jauno cenu, Pircējs var atcelt Pasūtījumu, 3 (trīs) dienu laikā par to informējot Pārdevēju, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi. Pēc Pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto Pasūtījumu.

 

7. Preču piegāde
7.1. Pēc noklusējuma Preces tiek piegādātas Pircējam ar kurjera palīdzību, kuru piesaisti nodrošina Pārdevējs Pasūtījuma noformēšanas brīdī, Pircējam precīzi norādot Preču piegādes vietu. Pircējs ir tiesīgs pats pieņemt Preces bez maksas no Noliktavas tikai, ja tādu iespēju Pārdevējs Pircējam piedāvājis Pasūtījuma noformēšanas brīdī.
7.2. Ja Preču piegāde tiek nodrošināta ar kurjera palīdzību, atlīdzība par Preču piegādi neietver pasūtīto Preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu – šo pakalpojumu Pircējs var pasūtīt papildus, ja Pārdevējs (vai nozīmētais kurjers) tādu pakalpojumu piedāvās. Uznešanas pakalpojuma nosacījumus Pircējs saskaņā ar Pārdevēju atsevišķi Pasūtījuma noformēšanas brīdī.
7.3. Preču saņemšanas brīdī Pircējam (vai Pircēja pārstāvim, ja tāds bija norādīts Pasūtījumā) jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).
7.4. Ja Pircējs nenodrošina Preču saņemšanu no Pārdevēja (vai piesaistīta kurjera), kaut arī Preces bija piegādātas uz Pircēja norādīto adresi ar Pircēju saskaņotajā laikā, Pārdevējam (vai piesaistītam kurjeram) ir tiesības izvietot Preces uz laiku Preču uzglabāšanai citā vietā par attiecīgajām izmaksām pieprasot atlīdzību no Pircēja, kā arī papildus atlīdzību par transportēšanas izdevumiem saistībā ar nepieciešamību Preces transportēt līdz piegādes adresei atkārtoti. Attiecīgajā gadījumā Pārdevēja pārstāvis sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu Preču piegādes laiku. Ja Pircējs joprojām neizņem Preces un/vai neizdodas tās izsniegt Pircējam 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad Preces sākotnēji bija paredzēts nodot Pircējam, šādas Preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam. Pasūtījums netiek anulēts, bet Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam visus šajā sakarā radušos izdevumus (t.sk. par Preču glabāšanu), kamēr Preces netiks izņemtas no Pārdevēja.
7.5. Ja Pasūtījuma noformēšanas brīdī starp Pusēm bija saskaņota Preču saņemšanas no Noliktavas, tad pasūtītās Preces Pircējam jāizņem ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka Preces var saņemt. Ja Preces netiek izņemtas no Pārdevēja 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, skaitot no sākotnējās piegādes dienas, no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ (t.sk. Pircēja vainas dēļ), Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir vienpusēji atteicies no Precēm un tās pieder Pārdevējam bez pienākuma atskaitīt naudu par Pasūtījumu.
7.6. Preču aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam atbilstoši Preču aprakstos norādītajiem termiņiem, kuri ir norādīti Pasūtījuma apstiprinājumā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par Preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem.
7.7. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja Preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
7.8. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Noliktavā
– ar Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi, jāpārbauda sūtījuma un Preču stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar ražošanas defektu, kā arī nav Preču komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt Preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādāto Preču iepakojums ir bojāts (slapjš vai citādi ārēji bojāts), Preces ir bojātas un/vai Preču komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē Preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet Preču fiziskas saņemšanas gadījumā Noliktavā Pārdevēja pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai Preču bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par Preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar ražošanas defektu, kā arī no atbildības par Preču komplektācijas neatbilstībām, tiek atbrīvots.
7.9. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad Preces tiek nodotas Pircējam.

 

8. Preču kvalitātes garantija
8.1. Preču īpašības ir norādītas vietnē www.joma9.com Preču esošajā aprakstā.
8.2. Pārdevēja piedāvātās Preces ir piemērotas kvalitātes. Preces atbilst Pirkuma līgumam, ja:
8.2.1. Preces atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tām ir tādas pašas īpašības kā Precēm, ko Pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šīs Preces vietnē www.joma9.com;
8.2.2. Preces ir piemērotas izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;
8.2.3. Preces atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc tāda Preču veida un Pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem.
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja vietnē www.joma9.com pārdodamās Preces pēc formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst Preču reālajai formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ vietnē www.joma9.com var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc Pircējam ir jāvadās pēc Preču aprakstos norādītajām Preču īpašībām.
8.4. Pārdevējs Precēm piešķir kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti Preču aprakstos. Pēc noklusējuma Preču kvalitātēs garantija ir 2 gadi no Preču saņemšanas brīža, ja Pārdevējs nav noteicis garāku garantijas laiku.
8.5. Ja Preču kvalitātes garantijas laikā Pircējam ir radušās pretenzijas par Preču kvalitāti, tās Pārdevējs novērš, pie nosacījuma, ka ievēroti Preču montēšanas, lietošanas un glabāšanas noteikumi (t.sk. Preces tika lietotas atbilstoši paredzētajam uzdevumam).
8.6. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam jāpārbauda Preču detaļas. Ja Pircējs konstatē defektu, izstrādājumu nedrīkst montēt, obligāti jāsaglabā oriģinālais iepakojums un nekavējoties jāziņo Pārdevējam par konstatēto Preču defektu.

 

9. Pircēja tiesības atkāpties no Pirkuma līguma
9.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma, ja Pircējam ir piegādātas Pasūtījumam neatbilstošas Preces vai Preces ir bojātas, par ko ir atzīmes Preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā, vai Preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts vai arī kā neatbilstība Pārdevēja specifikācijām. Pie tam tādas atkāpšanas tiesības Pircējam ir tiesības izmantot pie nosacījuma, ka attiecīgos Preču trūkumus vai Preču neatbilstību Pasūtījumam Pārdevējs nav spējīgs novērst saprātīgā termiņā (pēc noklusējumā – t.i. 14 (četrpadsmit) dienas no Pircēja paziņojuma saņemšanas brīža par vēlēšanos atkāpties no Pirkuma līguma).
9.2. Attiecībā uz Precēm, kuras Pircējs montēja jeb salika (vai bija mēģinājis tās salikt), nav izmantojamas atkāpšanās no Pirkuma līguma tiesības, ja pēc attiecīgās Preču salikšanas (vai mēģinājuma salikt)  Preču kvalitāte būtiski samazinājusies.
9.3. Par atkāpšanos no Pirkuma līguma Pircējs paziņo Pārdevējam, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no Pirkuma līguma jāsūta uz Pārdevēja e-pastu adresi, norādot paziņojumā Pasūtījuma numuru, uz kuru attiecas atkāpšanas no Pirkuma līguma.
9.4. Ja Pircējs atkāpjas no Pirkuma līguma Noteikumu noteiktajā kārtībā un Pārdevējs nav spējīgs novērst Preču trūkumus vai Preču neatbilstību saprātīgā termiņā, Pārdevējs veic Pircējam atmaksu
– Pasūtījuma kopējo cenu atmaksājot Pircēja bankas kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas dienas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad Puses ir vienojušies citādi.
9.5. Ja Pircējs izmanto savas tiesības atkāpties no Pirkuma līguma un Preces tiek sūtītas Pārdevējam atpakaļ saistībā ar to, ka Preces bija nekvalitatīvas, Pārdevējam ir tiesības pirms Preces tiks atsūtītas Pārdevējam pārliecināties, ka Preces tiks atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ.
9.6. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr Preces nav atdotas Pārdevējam, un Pārdevējs nav pārbaudījis neatbilstību Preču aprakstā tām izvirzītājiem kvalitātes kritērijiem.
9.7. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām Precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti Preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai Preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.
9.8. Ja Pircējs atkāpjas no Pirkuma līguma, nosūtot atpakaļ Preces:
1) Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako Preces, lai tās netiktu bojātas transportēšanas laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.
2) Pircējam Preces jānosūta Pārdevējam uz Noliktavas adresi, patstāvīgi organizējot nosūtīšanas procesu, ja Puses nevienojās citādi. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās Noliktavā patstāvīgi, ja Puses par to ir vienojušies atsevišķi. Ja Pircējs ir izvēlējies citu nosūtīšanas metodi (piemēram, kurjeru pēc Pircēja izvēles, kura pakalpojumu cenas pārsniedz Pārdevēja ieteikta kurjera pakalpojumu cenas), nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu (uz Noliktavu vai Pārdevēja ieteikto kurjeru), tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz Pārdevēja piedāvāta piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

 

10. Pušu atbildība
10.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot vietni www.joma9.com.
10.2. Reģistrējot Pasūtījumu, Pircējs ir atbildīgs par savu Personas datu nodošanu trešajām personām.
10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un Pircēja saistības, nav iepazinies ar Noteikumiem (t.sk. Privātuma politiku), vietnes www.joma9.com lietošanas noteikumiem, kaut gan šāda iespēja Pircējam tika dota.
10.4. Pārdevējs var izmantot iespēju iesniegt jebkuru ar Pirkuma līgumu, Rēķinu vai citu Pircēja maksājuma saistību pret Pārdevēju saistīto Pārdevēja prasījumu parādu piedziņas sabiedrībai. Pircējs atļauj atklāt informāciju un dokumentus trešajām personām parādu piedziņas nolūkā.

 

11. Privātuma politika
11.1. Pārdevējs ir tiesīgs veikt analīzi par Pircēja darbībām vietnē www.joma9.com, t.sk. analizēt un apstrādāt Pircēja Personas datus (t.sk. pirkumu vēsturi, pārlūkošanas vēsturi, maksājumu vēsturi, atsauksmes par iegādātajām Precēm, atbildes uz aptauju jautājumiem, saziņas vēsturi starp Pusēm, ieskaitot saziņu ar elektronisko sakaru palīdzību).
11.2. Pamatojoties uz Pirkuma līgumu Pārdevējs iegūst personīgu informāciju, kuru Pircējs sniedz, iegādājoties Preces un pasūtot Pārdevēja pakalpojumus vietnē www.joma9.com.
11.3. Pasūtījuma noformēšanas (reģistrēšanas) laikā Pircējam obligāti ir jāiesniedz informācija par Pircēja e-pasta adresi. Citi Pircēja personas dati (t.i. vārds, uzvārds, tālruņa numurs, Preču piegādes adrese, maksājuma informācija (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru, bankas kartes numuru)) ir nepieciešami, lai Pircējs Pasūtījuma noformēšanas ietvaros būtu spējīgs ar vietnes www.joma9.com palīdzību veikt maksājumu par Precēm un saņemt Preces.
11.4. Ja Pircējs nepiekrīt Privātuma politikai, Pircējam jāatturas no vietnes www.joma9.com izmantošanas un Pasūtījumu veikšanas ar vietnes www.joma9.com palīdzību.
11.5. Pārdevējs ir tiesīgs sniegt trešajām personām noteiktu informāciju, kuru iegūst vai glabā, lai nodrošinātu Pircējam Preču pārdošanu, piegādi un/vai Pārdevēja nodrošināmo pakalpojumu sniegšanu. Pircējs apzinās, ka Pircēja Personas datu nosūtīšana ir obligāta, lai Pārdevējs pienācīgi varētu izpildīt Pasūtījumu.
11.6. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kura notiek atbilstoši Pircēja piekrišanai. Tāpat Pircējs ir informēts, ka bez obligāti norādāmās informācijas nav iespējas pabeigt iepirkšanos, jo Pārdevējs nespēs apstiprināt un/vai izpildīt Pasūtījumu.
11.7. Pircēja Personas datus Pārdevējs glabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu Personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu, taču ne mazāku laiku par to, kādu nosaka tiesību akti, ar kuriem regulēta attiecīgā Pārdevēja darbība. Ar Pircēja piekrišanu apstrādātie Personas dati tiek glabāti tik ilgi, līdz Pircējs atsauc savu piekrišanu.
11.8. Kad Pircējs izveido atgriezenisko saiti ar Pārdevēju, sazinātos ar Pārdevēju (piemēram, uzdodot jautājumus Pārdevējam), Pārdevējs var iegūt Personas datus. Pie tiem pieder ieraksti un Pircēja sarakste ar Pārdevēju.
11.9. Noteikumos aprakstīta Privātuma politika neattiecas uz trešo personu lietotnēm, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm pat tad, ja Pircējs tām piekļūst no vietnes www.joma9.com.
11.10. Pamatojoties uz Pircēja atsevišķo piekrišanu, Pārdevējam ir tiesības sekot līdzi Pircēja uzvedībai vietnē www.joma9.com un pārlūkot to vēsturi (sīkfaili).
11.11. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs vairs neapstrādā Pircēja Personas datus, t.sk. pieprasīt, lai Pārdevējs dzēstu tos saskaņā ar Pircēja pieprasījumu. Neskatoties uz iepriekš minēto Pircējs apzinās, ka Pircēja Personas dati netiks dzēsti no Pārdevēja datubāzes, ja būs spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

1) Pārdevējam ir pienākums apstrādāt Pircēja Personas datus atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām;
2) Personas datu apstrāde ir Pārdevēja likumīgajās interesēs (piemēram, Pircēja Personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt prasību tiesā, izpildīt tiesas prasības vai atbildēt uz tiesas prasībām);
3) Personas dati ir vajadzīgi mērķa, kuru dēļ tie tika iegūti un/vai apstrādāti, sasniegšanai;
4) Pircējs nav atsaucis savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.

 

12. Informācijas apmaiņa
12.1. Visa saziņa starp Pusēm saistībā ar Preču iegādi un Pārdevēja pakalpojumiem, kura notiek, izmantojot vietni www.joma9.com, notiek ar Pušu e-pasta adrešu palīdzību un izmantojot vietnē www.joma9.com norādīto Pārdevēja kontaktinformāciju. Ja Pušu komunikācija saistībā ar Precēm notiek citos veidos, tad Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību vai risku, kas var rasties no šādas komunikācijas.
12.2. Puses nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par Pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus vietnes www.joma9.com (sistēmas), Pusēm nav obligāta un nav saistoša.

 

13. Nobeiguma noteikumi
13.1. Pušu savstarpējām attiecībām, kas rodas uz Pirkuma līguma un Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
13.2. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar Pirkuma līguma un Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
13.3. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs, kas ir fiziska persona – patērētājs Latvijas Republikas tiesību aktu izpratnē, savu pieprasījumu/sūdzību par iegādātām Precēm vai sniegto pakalpojumu var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram, t.sk. vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/.

bottom of page